Prof. dr. Primož Rožman, dr. med

Prof. dr. Primož Rožman, dr. med

Zavod za Transfuzijsko medicino Ljubljana


Popkovnična kri (PK) je bogat vir krvotvornih matičnih celic (KMC) za zdravljenje. PK, popkovnica in posteljica vsebujejo poleg KMC še obilo drugih matičnih celic, ki postajajo zanimive za uporabo v regenerativni medicini. Popkovnična kri ima v primerjavi s kostnim mozgom ali periferno krvjo več prednosti. Predvsem je enostavno njeno zbiranje, ki ne predstavlja tveganja za mater ali novorojenca.

Pri zbiranju PK tudi ni nevarnosti za dajalca, saj nista potrebna boleča punkcija kostnega mozga ali postopek afereze. Poleg tega je tveganje za prenos bolezni pri presaditvi celic iz PK majhno, enote PK pa so trajno zamrznjene in so na razpolago takoj.

Javne banke popkovnične krvi shranjujejo že več kot 500.000 enot PK, ki so namenjene mednarodni izmenjavi preko svetovnih registrov. Vzporedno z javnimi bankami PK so nastale tudi številne banke PK, v katerih shranjujejo novorojenčkovo PK za potencialno avtologno uporabo v njegovem življenju ali za njegove ožje sorodnike, zato jih imenujejo tudi »družinske banke« PK. Posebna privlačnost shranjevanja PK za avtologno uporabo v primerjavi z alogensko uporabo je v tem, da pri avtologni uporabi ne more priti do zavrnitve celic.

Čeprav večina strokovnih združenj ni podpirala shranjevanja v avtolognih bankah, ker pri trenutnih oblikah zdravljenja ne uporabljajo avtologne PK, smo danes priča spremembi tega mišljenja, ker prihaja do hitrega razvoja regenerativne medicine, ki obljublja uporabo avtolognih MC za zdravljenje degenerativnih bolezni. Zato so v zadnjem času strokovni avtorji in združenja zasebnemu bančništvu bolj naklonjeni. Pripravljajo tudi novo direktive EU, ki spodbuja in enači vse načine shranjevanja MC iz PK.

Zakonodaja pri nas dovoljuje tudi delovanje zasebnih bank za avtologne namene. Obstaja le ena domača ustanova, ki shranjuje te celice doma, preostale komercialne tvrdke pa PK le prevzamejo v porodnišnici in nato prenesejo v komercialne banke PK v tujini. Pretirano komercialno vedenje nekaterih ponudnikov shranjevanja PK je zaradi agresivnega oglaševanja na meji dovoljenega, pri čemer zaradi nezadostnega poznavanja zavajajo javnost. Metanje vseh tipov matičnih celic v isti koš laično javnost lahko zavede in ji zbudi lažne upe, po drugi strani pa je potrebno vse potencialne možnosti jasno razložiti, kar je glavna naloga in dolžnost stroke. Menim, da ima slovensko podjetje Biobanka najsodobnejšo tehnologijo, opremo, znanje ter izobraženo in usposobljeno osebje, ki je tega tudi sposobno.

Prof. dr. Primož Rožman, Zavod za Transfuzijsko medicino Ljubljana